hu sk

Krásnohorská Dlhá Lúka - oficiálne stránky obce

POZVÁNKA

pridať reakciu27. September 2020., Nedeľa - Nezaradené

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO – KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. § 12 odst. 1 v znení neskorších predpisov týmto, ako starosta obce Krásnohorská Dlhá Lúka

Zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krásnohorská Dlhá Lúka, ktoré sa uskutoční dňa 30.09.2020 [...]

čítať ďalej

POZVÁNKA

pridať reakciu24. August 2020., Pondelok - Nezaradené

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. § 12 odst. 1 v znení neskorších predpisov týmto, ako starosta obce Krásnohorská Dlhá Lúka

Zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krásnohorská Dlhá Lúka, ktoré sa uskutoční dňa 27.08.2020 [...]

čítať ďalej

UZNESENIE č.27/2020

pridať reakciu2. Júl 2020., Štvrtok - Nezaradené

Uznesenie č. 27/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Krásnohorská Dlhá Lúka
s c h v a ľ u j e
zámer prenájmu pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade § 9a ods. 8. písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v k. ú. Krásnohorská Dlhá
Lúka, vedenom na LV 1065 parc č 810/4 orná [...]

čítať ďalej

VÝBEROVÉ KONANIE

pridať reakciu29. Jún 2020., Pondelok - Nezaradené

Obec Krásnohorská Dlhá Lúka, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka č. 3

OBEC KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA
podľa ustanovenia § 4 ods. zákona č. 596/2003 Z .z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce [...]

čítať ďalej

VÝBEROVÉ KONANIE

pridať reakciu29. Jún 2020., Pondelok - Nezaradené

Obec Krásnohorská Dlhá Lúka, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka č. 3

OBEC KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA
podľa ustanovenia § 4 ods. zákona č. 596/2003 Z .z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce [...]

čítať ďalej

Pozvánka

pridať reakciu21. Jún 2020., Nedeľa - Nezaradené

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. § 12 odst. 1 v znení neskorších predpisov týmto, ako starosta obce Krásnohorská Dlhá Lúka

Zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krásnohorská Dlhá Lúka, ktoré sa uskutoční [...]

čítať ďalej

Záverečný účet Obce Krásnohorská Dlhá Lúka

pridať reakciu3. Jún 2020., Streda - Nezaradené

Návrh

Záverečný účet Obce
Krásnohorská Dlhá Lúka

a rozpočtové hospodárenie
za rok 2019

Predkladá : Gabriel Klárik
Spracoval: Mária Kissová

V Krásnohorskej Dlhej Lúke dňa 30.04.2020

Návrh záverečného účtu:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Krásnohorskej Dlhej Lúke dňa …….., uznesením č. ……………

Záverečný účet:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa ………………………………………………….
- zverejnený [...]

čítať ďalej