hu sk

Várhosszúrét hivatalos honlapja

Záverečný účet obce Krásnohorská Dlhá Lúka

2021. június 9., szerda | carla

Návrh

Záverečný účet Obce

Krásnohorská Dlhá Lúka

a rozpočtové hospodárenie

za rok 2020

Predkladá : Gabriel Klárik

Spracoval: Mária Kissová

V Krásnohorskej Dlhej Lúke dňa 30.05.2021

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Krásnohorskej Dlhej Lúke dňa …….., uznesením č. ……………

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa ………………………………………………….

- zverejnený na webovom sídle obce dňa ……………………

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2020

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

10. Podnikateľská činnosť

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

a) zriadeným a založeným právnickým osobám

b) štátnemu rozpočtu

c) štátnym fondom

d) rozpočtom iných obcí

e) rozpočtom VÚC

12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

1. Rozpočet obce na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č. 46/2019

Rozpočet bol zmenený trikrát:

- prvá zmena schválená dňa 17.05.2020 uznesením č. 17/2020

- druhá zmena schválená dňa 27.05.2020 uznesením č. 18/2020

- tretia zmena schválená dňa 30.09.2020 uznesením č. 38/2020

- štvrtá zmena schválená dňa 25.12.2020 uznesením č. 53/2020

Rozpočet obce k 31.12.2020

Schválený

rozpočet

Schválený rozpočet

po poslednej zmene

Príjmy celkom

284 550,00

455 886,00

z toho :

Bežné príjmy

284 550,00

352 224,00

Kapitálové príjmy

10 00,00

Finančné príjmy

93 662,00

Príjmy RO s právnou subjektivitou

Výdavky celkom

284 550,00

439 486,00

z toho :

Bežné výdavky

284 550,00

346 186,00

Kapitálové výdavky

93 300,00

Finančné výdavky

Výdavky RO s právnou subjektivitou

Rozpočet obce

0

0


2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

455 886,00

394 079,54

86 44

Z rozpočtovaných celkových príjmov 455 886,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 394 079,54 EUR, čo predstavuje 86,44 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

352 224,00

354 194,10

100,55

Z rozpočtovaných bežných príjmov 352 224,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 354 194,00 EUR, čo predstavuje 100,55 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

272 070,00

269 479,18

99,08

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

- Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 237 400 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 236 707,07 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,70 %. Výška bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenie COVID -19.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 21 050,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 21 049,77 EUR, čo je 99,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 15 261,32 EUR dane zo stavieb boli v sume 5 738,89 EUR a dane z bytov boli v sume 49,56 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 19 418,91 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1 630,14 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 525,85 EUR

Daň za psa 984,16 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva 0 EUR

Daň za nevýherné hracie prístroje 20 EUR

Daň za ubytovanie 1 131,60 EUR,00

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 9 821,83 EUR

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

17 000,00

21 571,75

126,89

Príjmy a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 3200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 468,07 EUR, čo je

77,13 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 220,00 EUR, príjem z prenajatých budov 2 248,07 Eur..

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 13 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 19 103,68 EUR, čo je 138,43 % plnenie.

Medzi nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

61 654,00

61 654,06

100,00

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 61 654,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške

61 654,06 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 61 654,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 61 654,06 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.

Poskytovateľ

Suma v EUR

Účel

1.

ÚPSVaR Rožňava

3 929,73

Aktivačná činnosť

2.

ÚPSVaR Rožňava

91,80

Pomoc svojej obce

3.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava

1 052,59

Spoločný stavebný úrad

4.

Okresný úrad Košice

37 581,18

Finančné prostriedky pre základnú školu a na materskú škôlku

5.

Okresný úrad Rožňava

832,48

Voľby

6.

ÚPSVaR Rožňava

2 618,40

Stravné pre deti

7.

Ministerstvo vnútra SR Bratislava

259,13

Hlásenie pobytu občanov

8.

Ministerstvo vnútra SR Bratislava

2 096,00

Sčítanie obyvateľstva

9.

Okresný úrad Košice

68,49

Starostlivosti o životné prostredie

10.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava

31,15

Prenesený výkon štátnej správy

11.

ÚPSVaR Rožňava

174,65

Detské prídavky

12.

ÚPSVaR Rožňava

9 939,63

MŠ mzdové prostriedky. Covid 19

13.

Ministerstvo vnútra SR Bratislava

578,83

„Zachráňme svoju život“ testovanie

Spolu

59 254,06

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

10 000,00

10 530,00

105,30

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov10 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 10 530,00 EUR, čo predstavuje 105,30 % plnenie.

- Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

- Predaj pozemku parcelné číslo 630/3 – ostatná plocha o výmere 106 m2 za 530 Eur pre Ildikó Szekerešovú.

- Granty a transfery

- Z rozpočtovaných 10 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 10 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

-

- Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

Slovenský futbalový zväz

Bratislava

10 000,00

Realizácia národného športového projektu výstavby, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 v obci Krásnohorská Dlhá Lúka

-

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

93 662,00

29 355,44

31,34

V roku 2020 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 0 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

439 486,00

322 885,34

73,47

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 439 486,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 322 885,34 EUR, čo predstavuje 73,47 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

346 186,00

283 662,30

81,94

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 346 186,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 283 662,30 EUR, čo predstavuje 81,94 % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 146 786, EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 132 597,37

EUR čo je 90,33 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov ZŠ, pracovníkov MŠ, pracovníka ŠD a pracovníkov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 53 757,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 46 032,98 EUR čo je 85,63 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 123 488,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 91 942,38 EUR, čo je 74,43 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 22 175,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 13 089,57 EUR, čo predstavuje 59,03 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

93 300,00

39 223,04

42,04 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 93 300,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 39 223,04 EUR, čo predstavuje 42,04 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálové rozpočtu patrí:

Rekonštrukcia strechy obecného úradu a kultúrneho domu súp.č.3

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 14 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 14 519,37 EUR čo predstavuje 103,71 %. Obec na rekonštrukciu použila poskytnutú dotáciu na základe uznesenia vlády č. 559 z 20. novembra 2019 3 000 EUR. a ďalšiu dotáciu na základe uznesenia vlády č. 490 zo dňa 24.10. 2018 5 000 EUR. Rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry v obci Krásnohorská Dlhá Lúka

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 25 530,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 15 538,58 EUR čo predstavuje 60,86 %. Obec na rekonštrukciu použila aj finančné prostriedky od Slovenského futbalového zväzu 10 000,00 EUR.

Rekonštrukcia vodojemu

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 9 200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 9165,34 EUR čo predstavuje 100 %.

.

3. Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

0

0

0

0

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Bežné príjmy spolu

354 194,10

Bežné výdavky spolu

283 662,30

Bežný rozpočet

70 531,80

Kapitálové príjmy spolu

10 530,00

Kapitálové výdavky spolu

39 223,04

Vylúčenie z prebytku

Kapitálový rozpočet

-28 693,04

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

41 838,76

Vylúčenie z prebytku

-4 008,98

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

27 829,78

Príjmy z finančných operácií

29 355,44

Výdavky z finančných operácií

Rozdiel finančných operácií

29 355,44

Príjmy spolu

394 079,54

VÝDAVKY SPOLU

322 885,34

Hospodárenie obce

71 194,20

Vylúčenie z prebytku Fin. operácie,

29 355,44

Upravené hospodárenie obce

41 838,76

Prebytok rozpočtu v sume 41 838,76 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre ZŠ a pre MŠ 555,60 EUR.

b) nevyčerpané prostriedky z príspevkov školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 1 416,88 EUR.

c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 1 946,50 EUR

d) nevyčerpané prostriedky z  finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v sume 90,00 EUR.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 37 829,78 EUR, navrhujeme použiť na :

tvorbu rezervného fondu 37 829,78 EUR

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p. o použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2020

232 999,42

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

rozpočtový rok

vylúčené z prebytku v roku 2019

85 911,44

40 139,23

- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

z podnikateľskej činnosti po zdanení

- z finančných operácií

Úbytky - použitie rezervného fondu :

-20 693,04

- krytie schodku rozpočtu

- ostatné úbytky

KZ k 31.12.2020

338 357,05

Peňažný fond

Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p. o použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond peňažný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2020

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

rozpočtový rok

- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

z podnikateľskej činnosti po zdanení

- z finančných operácií

Úbytky - použitie peňažného fondu :

- uznesenie č. zo dňa ……… obstaranie ……….

- uznesenie č. zo dňa ……… obstaranie ……….

- krytie schodku rozpočtu

- ostatné úbytky

KZ k 31.12.2020

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2020

5 454,69

Prírastky - povinný prídel - 1 %

1 044,09

- povinný prídel - %

- ostatné prírastky

Úbytky - závodné stravovanie

136,28

- regeneráciu PS, dopravu

- dopravné

- ostatné úbytky nákup darčekových

poukážok

2250,00

KZ k 31.12.2020

4 112,50

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

A K T Í V A

Názov

PS k 01.01.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Majetok spolu

1 985 483,22

1 963 836,19

Neobežný majetok spolu

1 603 053,37

1 541 789,47

z toho :

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok

1 456 718,66

1 395 454,76

Dlhodobý finančný majetok

146 334,71

146 334,71

Obežný majetok spolu

381 874,29

421 303,08

z toho :

Zásoby

1 630,62

1 290,05

Zúčtovanie medzi subjektami VS

Dlhodobé pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky

6 826,24

6 575,85

Finančné účty

373 417,43

413 437,38

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

Časové rozlíšenie

555,56

743,64

P A S Í V A

Názov

PS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

1 963 836,19

1 985 483,22

Vlastné imanie

1 046 435,66

1 000 749,20

z toho :

Oceňovacie rozdiely

Fondy

Výsledok hospodárenia

1 046 435,66

1 000 749,20

Záväzky

28 990,03

35 961,67

z toho :

Rezervy

400,00

400,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

2 502,10

8 000,00

Dlhodobé záväzky

4 112,50

5 454,69

Krátkodobé záväzky

21 975,43

22 106,98

Bankové úvery a výpomoci

Časové rozlíšenie

888 410,50

948 772,35

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku

Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR

z toho v lehote splatnosti

z toho po lehote splatnosti

Druh záväzkov voči:

- dodávateľom

4 328,55

4 328,55

0

- zamestnancom

9 475,59

9 475,59

0

- poisťovniam

5 911,00

5 911,00

0

- daňovému úradu

1 099,43

1 099,43

0

- štátnemu rozpočtu

2 502,10

2 502,10

0

- bankám

0

0

0

- štátnym fondom

0

0

0

- ostatné záväzky SF

4 112,50

0

4 112,56

- Ministerstvo financií

0

0

0

Ostatné záväzky

1 560,86

1 560,86

0

28 990,03

24 877,47

4 112,56

Stav úverov k 31.12.2020

Obci nebol poskytnutý úver

Veriteľ

Účel

Výška poskytnutého úveru

Ročná splátka istiny

za rok 2018

Ročná splátka úrokov

za rok 2018

Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2018

Rok

splatnosti

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:

- skutočné bežné príjmy obce

- skutočné bežné príjmy RO

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:

- zostatok istiny z bankových úverov

- zostatok istiny z pôžičiek

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu

- zostatok istiny z ……..

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty

- z úveru z Environmentálneho fondu

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ

- z úverov …………….

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020

Zostatok istiny k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020

§ 17 ods.6 písm. a)

%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:

- skutočné bežné príjmy obce

- skutočné bežné príjmy RO

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020

Bežné príjmy obce a RO znížené o:

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy

- dotácie zo ŠR

- dotácie z MF SR ….

- príjmy z náhradnej výsadby drevín

- účelovo určené peňažné dary

- dotácie zo zahraničia

- dotácie z Eurofondov

- ……

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020*

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:

- 821004

- 821005

- 821007

- 821009

-

- 651002

- 651003

- 651004

-

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019**

Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020*

§ 17 ods.6 písm. b)

%

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č, 1/2007 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie

Účelové určenie dotácie : uviesť

- bežné výdavky na …..

- kapitálové výdavky na ….

- 1 -

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

- 3 -

Rozdiel

(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -

Telovýchovná jednota na bežné výdavky

2 500 EUR

2 500 EUR

0

Združenie gemerských remeselníkov na bežné výdavky

500 EUR

500 EUR

0

Mládežnické združenie Exit na bežné výdavky

345 EUR

345 EUR

0

Rímskokatolícka cirkev Krásnohorské Podhradie na opravu orgánu v kostole Krásnohorská Dlhá Lúka

4 500 EUR

4 500 EUR

0

K 31.12.2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.1/2007 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť

Obec nepodniká.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

a) zriadeným a založeným právnickým osobám

b) štátnemu rozpočtu

c) štátnym fondom

d) rozpočtom iných obcí

e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Príspevková organizácia

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia

Vlastné finančné prostriedky

Čerpanie finančných prostriedkov

Rozdiel

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická

osoba

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

- 1 -

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ….

- bežné výdavky

- kapitálové výdavky

- 2 -

Suma poskytnutých

finančných prostriedkov

- 3 -

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

- 4 -

Rozdiel

(stĺ.3 - stĺ.4 )

- 5 -

ÚPSVaR Rožňava

Aktivačná činnosť-bežné výdavky

3 929,73

3 929,73

0

ÚPSVaR Rožňava

Pomoc svojej obce

91,80

91,80

0

ÚPSVaR Rožňava

Detské prídavky

174,65

174,65

0

ÚPSVaR Rožňava

Refundácia mzdových prostriedkov pre materskú škôlku – Covid 19

9 939,63

9 939,63

0

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava

Spoločný stavebný úrad-bežné výdavky

1 052,59

1 052,59

0

Okresný úrad Rožňava

Voľby na bežné výdavky

832,48

832,48

0

ÚPSVaR Rožňava

Stravné pre deti bežné výdavky

2618,40

2 062,80

555,60

Ministerstvo vnútra SR Bratislava

Hlásenie pobytu občanov-bežné výdavky

259,13

259,13

0

Ministerstvo vnútra SR Bratislava

Sčítanie obyvateľstva

2 096,00

149,50

1 946,50

Ministerstvo vnútra SR Bratislava

„Zachráňme život“ - testovanie

578,83

578,83

0

Okresný úrad Košice

Starostlivosť o životné prostredie-bežné výdavky

68,49

68,49

0

Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava

Stavebný úrad pre miestnu komunikáciu – bežné výdavky

31,15

31,15

0

Okresný úrad Košice

Finančné prostriedky pre

základnú školu a materskú školu

37 581,18

37 581,18

0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

Obec

Suma prijatých

finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

VÚC

Suma prijatých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

13. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Obecné zastupiteľstvo obce Krásnohorská Dlhá Lúka v súlade so zákonom č. 426/2013 Z.z., § 4 ods. 5 o rozpočtových pravidlách územnej správy v z. n. p. súhlasí s neuplatnením programov v rozpočte Obce Krásnohorská Dlhá Lúka .

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2020.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

  1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 37 829,78 EUR.

Kategória: Általános.

Szóljon hozzá!