hu sk

Várhosszúrét hivatalos honlapja

P O Z V Á N K A

2021. május 23., vasárnap | carla

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. § 12 odst. 1 v znení neskorších predpisov týmto, ako starosta obce Krásnohorská Dlhá Lúka

Zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krásnohorská Dlhá Lúka, ktoré sa uskutoční dňa 27.05.2021 (štvrtok) o 18.00 hod na obecnom úrade s týmto navrhovaným programom.

Program:

1. Otvorenie
a/ schválenie programu rokovania
b/ určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia
3. Žiadosť o odkúpenie pozemku (L. Berceli)

4. Farnosť Krásnohorské Podhradie - List pre OÚ a OZ

5. Projekty - správa

6. Úprava rozpočtu

7. Dodatok č.8 – Brantner Gemer

8. NN prípojka(Koreň a na par.č.:1531/10,606/2)

9. Diskusia

10. Záver

Gabriel K l á r i k

starosta obce

Kategória: Általános.

Szóljon hozzá!