hu sk

Várhosszúrét hivatalos honlapja

UZNESENIE č.4/2021

2021. március 9., kedd | carla

predchádzajúcich uznesení.

Uznesenie č. 4/2021

Obecné zastupiteľstvo Obce Krásnohorská Dlhá Lúka

s c h v a ľ u j e

prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v súlade § 9a ods. 8. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, vedenom na LV 1474, časť parcely č. 1504 vo výmere 50  m², ktorá je označená s geometrickým plánom č. 515/2020 pod /1/, vyhotoviteľ ELGEON s. r. o., Kamenná 117, 049 24 Vlachovo zo dňa 15.10.2020, za cenu 10 €/ m² pre Katarínu Krupárovú, r.p. Krupárová, nar.:13.04.1995, bytom Krásnohorská Dlhá Lúka č.48. Dôvodom hodného osobitného zreteľa je,  že predmetná parcela čiastočne zasahuje do pozemku kupujúcej a Obec Krásnohorská Dlhá Lúka nemá záujem tento pozemok využívať na vlastné účely. Zámer bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Kategória: Általános.

Szóljon hozzá!