hu sk

Várhosszúrét hivatalos honlapja

POZVÁNKA

2021. február 24., szerda | carla

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. § 12 odst. 1 v znení neskorších predpisov týmto, ako starosta obce Krásnohorská Dlhá Lúka

Zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krásnohorská Dlhá Lúka, ktoré sa uskutoční dňa 28.02.2021 (nedeľa) o 10.00 hod na obecnom úrade s týmto navrhovaným programom.

Program:

1. Otvorenie

a/ schválenie programu rokovania

b/ určenie overovateľov zápisnice

2. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia

3. Predaj pozemku (Krupárová)

4. Diskusia

5. Záver

Gabriel K l á r i k

starosta obce

Kategória: Általános.

Szóljon hozzá!