hu sk

Várhosszúrét hivatalos honlapja

POZVÁNKA

2020. december 11., péntek | carla

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. § 12 odst. 1 v znení neskorších predpisov týmto, ako starosta obce Krásnohorská Dlhá Lúka

Zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krásnohorská Dlhá Lúka, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2020 (utorok) o 18.00 hod na obecnom úrade s týmto navrhovaným programom.

Program:

1. Otvorenie
a/ schválenie programu rokovania
b/ určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia
3. Predaj pozemku (Krupárová)

4. Referát hl. kontrolóra

5. Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019

6. Správa nezávislého auditora z auditu učt. uzávierky za rok 2019

7. Záverečný účet obce za rok 2019

8. Individuálna výročná správa obce za rok 2019

9. Úprava rozpočtu

10. Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023

11. VZN o miestnom poplatku

12. Diskusia

13. Záver

Gabriel K l á r i k

starosta obce

Kategória: Általános.

Szóljon hozzá!