hu sk

Várhosszúrét hivatalos honlapja

Dodatok č.4 - Návrh

2020. november 26., csütörtök | carla

Návrh

Dodatok č. 4

k Všeobecne záväznému nariadeniu

obce Krásnohorská Dlhá Lúka

č. 02/2012,

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh Dodatku č. 4 Vyvesený dňa: 25.11.2020

Zvesený dňa:

Týmto Dodatkom č. 4 sa VZN obce Krásnohorská Dlhá Lúka

č. 02/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené dňa 17.12.2012 uznesením OZ č. 15/12 sa mení takto:

V § 2 sa sadzba poplatku 0,0383 € za osobu a kalendárny deň nahrádza sadzbou 0,044 € za osobu a kalendárny deň – 16,10 €/rok.

Vypracoval: Gabriel Klárik

V Krásnohorskej Dlhej Lúke dňa 25.11.2020

Kategória: Általános.

Szóljon hozzá!