hu sk

Várhosszúrét hivatalos honlapja

Zámer

2020. november 30., hétfő | carla

Uznesenie č. 44/2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Krásnohorská Dlhá Lúka

s c h v a ľ u j e

návrh predaja obecného pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v súlade § 9a ods. 8. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, vedenom na LV 1474 z parcely č.1504 bude vyčlenený s geometrickým plánom cca 50  m² za cenu 10 €/ m², pre Katralínu Krupárovú bytom Krásnohorská Dlhá Lúka č 48, 04945. Dôvodom hodného osobitného zreteľa je, že predmetná parcela čiastočne zasahuje do pozemku kupujúcej a Obec Krásnohorská Dlhá Lúka nemá záujem tento pozemok využívať na vlastné účely. Zámer bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

V Krásnohorskej Dlhej Lúke 25.11.2020

Kategória: Általános.

Szóljon hozzá!