hu sk

Várhosszúrét hivatalos honlapja

Záverečný účet obce za rok 2019

2020. november 9., hétfő | carla

Návrh

Záverečný účet Obce

Krásnohorská Dlhá Lúka

a rozpočtové hospodárenie

za rok 2019

Predkladá : Gabriel Klárik

Spracoval: Mária Kissová

V Krásnohorskej Dlhej Lúke dňa 30.04.2020

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Krásnohorskej Dlhej Lúke dňa …….., uznesením č. ……………

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa ………………………………………………….

- zverejnený na webovom sídle obce dňa ……………………

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2019

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

10. Podnikateľská činnosť

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

a) zriadeným a založeným právnickým osobám

b) štátnemu rozpočtu

c) štátnym fondom

d) rozpočtom iných obcí

e) rozpočtom VÚC

12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

1. Rozpočet obce na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 201..

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.11.2018 uznesením č. 38/2018

Rozpočet bol zmenený trikrát:

- prvá zmena schválená dňa 24.04.2019 uznesením č. 19/19

- druhá zmena schválená dňa 28.06.2019 uznesením č. 31/19

- tretia zmena schválená dňa 11.12.2019 uznesením č. 52/19

Rozpočet obce k 31.12.2019

Schválený

rozpočet

Schválený rozpočet

po poslednej zmene

Príjmy celkom

240 310,00

656 238,00

z toho :

Bežné príjmy

240 310,00

291 030,00

Kapitálové príjmy

136 000,00

Finančné príjmy

229 208,00

Príjmy RO s právnou subjektivitou

Výdavky celkom

240 310,00

562 238,00

z toho :

Bežné výdavky

240 310,00

291 030,00

Kapitálové výdavky

271 208,00

Finančné výdavky

Výdavky RO s právnou subjekivitou

Rozpočet obce

0

0


2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

656 238,00

572 480,48

87,23

Z rozpočtovaných celkových príjmov 656 238,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 572 480,48 EUR, čo predstavuje 87,23 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

291 030,00

343 882,64

118,16

Z rozpočtovaných bežných príjmov 291 030,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 343 882,64 EUR, čo predstavuje 118,16 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

227 660,00

270 132,62

118,65

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 197 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 240 687,73 EUR, čo predstavuje plnenie na 122,17 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 20 050,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 19 570,22 EUR, čo je 97,60 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 13 763,01 EUR dane zo stavieb boli v sume 5 757,61 EUR a dane z bytov boli v sume 49,60 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 18 848,02 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 777,10 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 322,56 EUR

Daň za psa 892,50 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva 0 EUR

Daň za nevýherné hracie prístroje 0 EUR

Daň za ubytovanie 969,60 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 8 022,57 EUR

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

16 600,00

27 470,62

165,48

Príjmy a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 2 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 561,66 EUR, čo je

98,52 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 9,63 EUR, príjem z prenajatých budov 2 552,03 Eur..

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 14 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 14 752,96 EUR, čo je 105,38 % plnenie.

Medzi nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

46 770,00

46 279,40

98,95

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 46 770,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške

46 279,40 EUR, čo predstavuje 98,95 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 46 770,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 46 279,40 EUR, čo predstavuje 98,95 % plnenie.

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.

Poskytovateľ

Suma v EUR

Účel

1.

ÚPSVaR Rožňava

6 175,29

Aktivačná činnosť

3.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava

948,16

Spoločný stavebný úrad

4.

Okresný úrad Košice

34 675,00

Finančné prostriedky pre základnú školu a na materskú školku

5.

Okresný úrad Rožňava

1 473,75

Voľby

6.

ÚPSVaR Rožňava

2 359,20

Stravné pre deti v HN

7.

Ministerstvo vnútra SR Bratislava

276,78

Hlásenie pobytu občanov

8.

ÚPSVaR Rožňava

99,60

Školské potreby pre deti v HN

9.

Okresný úrad Košice

60,92

Starostlivosti o životné prostredie

10.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava

31,36

Prenesený výkon štátnej správy

11.

Okresný úrad Košice

179,34

Starostlivosť o vojnové hroby

.

Spolu

46 279,40

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

136 000,00

137 165,88

100,85

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov136 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 137 165,88 EUR, čo predstavuje 110,83 % plnenie.

- Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

- Z rozpočtovaných 42 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 42 076,92 EUR, čo predstavuje 100,83. % plnenie.Kupujúcí Národná Dialničná spoločnosť a.s. Bratislsva.za dohodnutú kúpnú zmluvu 41 036,92 EUR. Kupujúcí Samuel Tomašik bytom Rožňava za dohodnutú kúpnu zmluvu 1 040 EUR.

-

- Granty a transfery

- Z rozpočtovaných 94 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 95 088,96 EUR, čo predstavuje 101,16 % plnenie.

-

- Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

3 000,00

Na základe uznesenia vlády č, 559 zo dňa 21.11.2019 na akciu „Rekonštrukcia strechy obecného úradu a kultúrneho domu súp. č.3

Poľnohospodárska platobná agentúra Bratislava

92 088,96

Refundácia

Názov projektu:“Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Krásnohorská Dlhá Lúka“

-

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

229 208,00

91 431,96

39,89

V roku 2019 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 0 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

562 238,00

391 474,68

69,63

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 562 238,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 391 474,68 EUR, čo predstavuje 69,63 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

291 030,00

262 965,96

90,36

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 291 030,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 262 965,96 EUR, čo predstavuje 90,36 % čerpanie.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 132 634,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume. 120 619,26

EUR.. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov ZŠ, pracovníkov MŠ, pracovníka ŠD a pracovníkov ŠJ a pracovníkov na projekt 52 a.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 47 876,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 42 188,65 .EUR..

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 98 479,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 89 435,60 EUR, čo je 90,82 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 12 041,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 10 722,45 EUR, čo predstavuje 89,05 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

271 208,00

128 508,72

47,38 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 271 208,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 128 508,72 EUR, čo predstavuje 47,38 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálové rozpočtu patrí:

- Bethlen Gábor Alapkezelo Zrt dotácia na opravu materskej škôlky 40 207,17 EUR Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 40 208,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 40 207,17 EUR čo predstavuje 99,99 %.

- Rekonštrukcia materskej škôlky 7 219,97 EUR

- Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 7 100,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 7 219,97 EUR čo predstavuje 101,68 %.

- Projektová dokumentácia „Zníženie energetickej náročnosti objektu: Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Krásnohorská Dlhá Lúka“ 8 400,00- EUR

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 8 400,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 8 400,00 EUR čo predstavuje 100 %.

- Rekonštrukcia miestnych komunikácii 72 681,58 EUR

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 96 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 72 681,58 EUR čo predstavuje 75,32 %.

.

3. Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

0

0

0

0

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu

343 882,64

Bežné výdavky spolu

262 965,96

Bežný rozpočet

80 916,68

Kapitálové príjmy spolu

137 165,88

Kapitálové výdavky spolu

128 508,72

Vylúčenie z prebytku

Kapitálový rozpočet

8 657,16

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

89 573,84

Vylúčenie z prebytku Úrad vlády SR 3 000,00 EUR,

-3 000,00

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

86 573,84

Príjmy z finančných operácií

91 431,96

Výdavky z finančných operácií

Rozdiel finančných operácií

91 431,96

Príjmy spolu

572 480,48

VÝDAVKY SPOLU

391 474,68

Hospodárenie obce

181 005,80

Vylúčenie z prebytku Fin. operácie,

91 431,96

Upravené hospodárenie obce

89 573,84

Prebytok rozpočtu v sume.89 573,84 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v v sume 3 000,00 EUR, a to na akciu „Rekonštrukcia strechy obecného úradu a kultúrneho domu súp.č. 3“.

b) nevyčerpané prostriedkyz príspevkov školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 662,40 EUR.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 86 573,84 EUR, navrhujeme použiť na :

tvorbu rezervného fondu 85 911,44 EUR

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p. o použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2019

147 368,61

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

rozpočtový rok

vylúčemé z prebytku v roku 2018

86 648,10

45 207,34

- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

z podnikateľskej činnosti po zdanení

- z finančných operácií

Úbytky - použitie rezervného fondu :

- uznesenie č. 21/2019 zo dňa 24.4.2019

-46 224,63

- krytie schodku rozpočtu

- ostatné úbytky

KZ k 31.12.2019

232 999,42

Peňažný fond

Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p. o použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond peňažný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2019

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

rozpočtový rok

- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

z podnikateľskej činnosti po zdanení

- z finančných operácií

Úbytky - použitie peňažného fondu :

- uznesenie č. zo dňa ……… obstaranie ……….

- uznesenie č. zo dňa ……… obstaranie ……….

- krytie schodku rozpočtu

- ostatné úbytky

KZ k 31.12.2019

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2019

4 399,71

Prírastky - povinný prídel - 1 %

1 138,38

- povinný prídel - %

- ostatné prírastky

Úbytky - závodné stravovanie

83,40

- regeneráciu PS, dopravu

- dopravné

- ostatné úbytky

KZ k 31.12.2019

5 454,69

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

A K T Í V A

Názov

PS k 01.01.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Majetok spolu

1 872 053,64

1 985 483,22

Neobežný majetok spolu

1 577 560,55

1 603 053,37

z toho :

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok

1 431 225,84

1 456 718,66

Dlhodobý finančný majetok

146 334,71

146 334,71

Obežný majetok spolu

293 845,02

381 874,29

z toho :

Zásoby

1 493,17

1 630,62

Zúčtovanie medzi subjektami VS

Dlhodobé pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky

8 644,09

6 826,24

Finančné účty

283 707,76

373 417,43

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

Časové rozlíšenie

648,07

555,56

P A S Í V A

Názov

PS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

1 872 053,64

1 985 483,22

Vlastné imanie

919 962,76

1 000 749,20

z toho :

Oceňovacie rozdiely

Fondy

Výsledok hospodárenia

919 962,76

1 000 749,20

Záväzky

102 657,70

35 961,67

z toho :

Rezervy

400,00

400,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

5 000,00

8 000,00

Dlhodobé záväzky

4 399,71

5 454,69

Krátkodobé záväzky

92 857,99

22 106,98

Bankové úvery a výpomoci

Časové rozlíšenie

849 433,18

948 772,35

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku

Záväzky celkom k 31.12.2019 v EUR

z toho v lehote splatnosti

z toho po lehote splatnosti

Druh záväzkov voči:

- dodávateľom

3 960,38

3 960,38

0

- zamestnancom

10 009,52

10 009,52

0

- poisťovniam

6 217,67

6 217,67

0

- daňovému úradu

1 309,65

1 309,65

0

- štátnemu rozpočtu

0

0

0

- bankám

0

0

0

- štátnym fondom

0

0

0

- ostatné záväzky SF

5 454,69

0

5 454,69

- Ministerstvo financií

8 000,00

8 000,00

0

Ostatné záväzky

1 009,76

1 009,76

0

35 961,67

30 506,98

5 454,69

Stav úverov k 31.12.2019

Obci nebol poskytnutý úver

Veriteľ

Účel

Výška poskytnutého úveru

Ročná splátka istiny

za rok 2018

Ročná splátka úrokov

za rok 2018

Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2018

Rok

splatnosti

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:

- skutočné bežné príjmy obce

- skutočné bežné príjmy RO

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:

- zostatok istiny z bankových úverov

- zostatok istiny z pôžičiek

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu

- zostatok istiny z ……..

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty

- z úveru z Environmentálneho fondu

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ

- z úverov …………….

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019

Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. a)

%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:

- skutočné bežné príjmy obce

- skutočné bežné príjmy RO

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019

Bežné príjmy obce a RO znížené o:

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy

- dotácie zo ŠR

- dotácie z MF SR ….

- príjmy z náhradnej výsadby drevín

- účelovo určené peňažné dary

- dotácie zo zahraničia

- dotácie z Eurofondov

- ……

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017*

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:

- 821004

- 821005

- 821007

- 821009

-

- 651002

- 651003

- 651004

-

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019**

Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. b)

%

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č, 1/2007 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie

Účelové určenie dotácie : uviesť

- bežné výdavky na …..

- kapitálové výdavky na ….

- 1 -

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

- 3 -

Rozdiel

(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -

Telovýchovná jednota - bežné výdavky

4 000 EUR

4 000 EUR

0

Združenie gemerských remeselníkov- na bežné výdavky

1000 EUR

1000 EUR

0

CSEMADOK- na bežné výdavky

850 EUR

850 EUR

0

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.1/2007 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť

Obec nepodniká.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

a) zriadeným a založeným právnickým osobám

b) štátnemu rozpočtu

c) štátnym fondom

d) rozpočtom iných obcí

e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Príspevková organizácia

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia

Vlastné finančné prostriedky

Čerpanie finančných prostriedkov

Rozdiel

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická

osoba

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

- 1 -

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ….

- bežné výdavky

- kapitálové výdavky

- 2 -

Suma poskytnutých

finančných prostriedkov

- 3 -

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

- 4 -

Rozdiel

(stĺ.3 - stĺ.4 )

- 5 -

ÚPSVaR Rožňava

Aktivačná činnosť-bežné výdavky

6 175,26

6 175,26

0

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava

Spoločný stavebný úrad-bežné výdavky

948,16

948,16

0

Okresný úrad Rožňava

Voľby-bežné výdavky

1 473,75

1 473,75

0

ÚPSVaR Rožňava

Stravné pre deti v HN- bežné výdavky

2 359,20

2 359,20

0

Ministerstvo vnútra SR Bratislava

Hlásenie pobytu občanov-bežné výdavky

276,78

276,78

0

ÚPSVaR Rožňava

Školské potreby pre deti HN-bežné výdavky

99,60

99,60

0

Okresný úrad Košice

Starostlivosť o životné prostredie-bežné výdavky

60,92

60,92

0

Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava

Stavebný úrad pre miestnu komunikáciu – bežné výdavky

31,36

31,36

0

Okresný úrad Košice

Starostlivosť o vojnové hroby-bežné výdavky

179,34

179,34

0

Okresný úrad Košice

Finančné prostriedky pre

základnú školu

34 675,00

34 675,00

0

Ministerstvo financií SR – poskytnutá dotácia na základe uznesenia vlády číslo 490 zo dňa 24.10.2018, 5 000,00 EUR dotácia je určená na kapitálové výdavky na akciu „Rekonštrukcia strechy obecného úradu“ – kapitálové výdavky budú vyčerpané do konca roka 2020.

Ministerstvo financií SR – poskytnutá dotácia na základe uznesenia vlády číslo 559 zo dňa 20.novembra 2019, 3 000,00 EUR dotácia je určená na kapitálové výdavky na akciu „Rekonštrukcia strechy obecného úradu a kultúrneho domu, súp.č.3“ – kapitálové výdavky budú vyčerpané do konca roka 2020.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

Obec

Suma prijatých

finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

VÚC

Suma prijatých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

13. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Obecné zastupiteľstvo obce Krásnohorská Dlhá Lúka v súlade so zákonom č. 426/2013 Z.z., § 4 ods. 5 o rozpočtových pravidlách územnej správy v z. n. p. súhlasí s neuplatnením programov v rozpočte Obce Krásnohorská Dlhá Lúka .

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

  1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 85 911,44 EUR.

Kategória: Általános.

Szóljon hozzá!