hu sk

Várhosszúrét hivatalos honlapja

POZVÁNKA

2020. szeptember 27., vasárnap | carla

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO – KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. § 12 odst. 1 v znení neskorších predpisov týmto, ako starosta obce Krásnohorská Dlhá Lúka

Zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krásnohorská Dlhá Lúka, ktoré sa uskutoční dňa 30.09.2020 (streda) o 18.00 hod na obecnom úrade s týmto navrhovaným programom.

Program:

1. Otvorenie
a/ schválenie programu rokovania
b/ určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia
3. Správa o kontrolnej činnosti

4. Uloženia káblového vedenia cez obecné pozemky - žiadosť

5. Zákon o odpadoch (zmeny legislatíve pre obce)

6. Diskusia

7. Záver

Gabriel K l á r i k starosta obce

Kategória: Általános.

Szóljon hozzá!