hu sk

Várhosszúrét hivatalos honlapja

UZNESENIE č.27/2020

2020. július 2., csütörtök | carla

Uznesenie č. 27/2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Krásnohorská Dlhá Lúka

s c h v a ľ u j e

zámer prenájmu pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade § 9a ods. 8. písm. e)

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v k. ú. Krásnohorská Dlhá

Lúka, vedenom na LV 1065 parc č 810/4 orná pôda 6,8131 ha. pre Ladislava Berceliho , bytom

Osloboditeľov 306 Krásnohorské Podhradie. Predmetná orná pôda je v priamom susedstve žiadateľa.

Obec Krásnohorská Dlhá Lúka nemá záujem tento pozemok využívať. Zámer bol schválený 3/5

väčšinou všetkých poslancov.

Krásnohorská Dlhá Lúka 24.06.2020

Gabriel Klárik

starosta obce

Kategória: Általános.

Szóljon hozzá!