hu sk

Várhosszúrét hivatalos honlapja

VÝBEROVÉ KONANIE

2020. június 29., hétfő | carla

Obec Krásnohorská Dlhá Lúka, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka č. 3

OBEC KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA

podľa ustanovenia § 4 ods. zákona č. 596/2003 Z .z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy – Óvoda v Krásnohorskej Dlhej Lúke s predpokladaným nástupom od 01.09.2020.

Kvalifikované predpoklady na ZŠ:

- kvalifikačné predpoklady pre výkon a pedagogickej činnosti v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č.1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa §3 ods.5 písm. b) zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- vykonanie prvej atestácie podľa §59 a §90 ods. 1 písm. a) zákona č.138/2019 Z.z, o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďalšie požiadavky a kritériá:

- osobnostné a morálne predpoklady v zmysle §3 ods. 3 a 4 zákona č.552/2003 Z.z.,

- ovládanie štátneho jazyka podľa §9 odsek 1 písm. d) zákona č.138/2019 Z.z.,

- znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť,

- organizačné a riadiace schopnosti,

- aktívna znalosť práce s PC(Word, Excel, internet),

- občianska bezúhonnosť podľa §9 ods. 1 písm. b) zákona č.138/2019 Z.z.,

- zdravotná spôsobilosť podľa §9 ods. 1 písm. c) zákona č.138/2019 Z.z.,

- znalosť maďarského jazyka podľa §9 ods. 3 zákona č.138/2019 Z.z.,

Požadované doklady uchádzačov:

- prihláška (písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania),

- overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o vykonaní I. atestácie v prípade absolvovania alebo funkčného inovačného vzdelávania podľa § 89 zákona č.138/2019 Z.z. aj doklad o jeho absolvovaní,

- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,

- profesijný štruktúrovaný životopis, osobný dotazník motivačný list,

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

- návrh koncepcie rozvoja základnej školy (max. 3-4 strany)

- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti,

- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonom činnosti podľa §16 ods. 2 zákona č.138/2019 Z.z.

Prihlášky do výberového konania spolu s priloženými dokladmi žiadame zasielať alebo doručiť do 20. júla 2020 do 12.00 hod v uzavretej obálke s označením::

Obálku označte: „Výberové konanie MŠ - Neotvárať“ na adresu:

Obec Krásnohorská Dlhá Lúka, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka č. 3

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania

uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude

termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Krásnohorskej Dlhej Lúke, dňa 24.06.2020

Gabriel K l á r i k

starosta obce

Kategória: Általános.

Szóljon hozzá!